REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY FALKONA ZLOKALIZOWANEJ W POBLIŻU ŚWIDNICY W MIEJSCOWOŚCI LUTOMIA GÓRNA

Rozdział  1
Warunki korzystania ze strzelnicy

 1. Prowadzący strzelanie:
 • odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 • wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 • prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
 1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
 2. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
 3. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

   

 4. Na strzelnicy zabrania się:
 • osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
 • używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
 • spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

   

 1. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
 • regulamin strzelnicy,
 • decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
 • plan strzelnicy z oznaczeniem:
 1. stanowisk strzeleckich,
 2. punktu sanitarnego,
 3. dróg ewakuacji,
 4. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
 • wykaz sygnałów alarmowych,
 • informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

   

 1. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 1. Odbywanie strzelania jest możliwe tylko wtedy, gdy prowadzący strzelanie, odbywający indywidualny trening lub instruktor prowadzący zorganizowany trening strzelecki dysponują telefonem komórkowym i apteczką, które są traktowane na równi z naniesionym na planie strzelnicy punktem sanitarnym i miejscem instalacji telefonu i je zastępują. Wszyscy odbywający strzelanie zapoznani są z lokalizacją apteczki i telefonu.

Rozdział  2
Sposób obchodzenia się z bronią

 

 

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów lub wymaga tego charakter prowadzonych zajęć.
 1. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 1. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 1. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 1. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 1. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 1. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Rozdział  3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 

 

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 1. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 1. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 1. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 1. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 1. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 1. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

  Rozdział  4
  Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

   

   

 2. Prowadzący strzelanie może odmówić korzystania ze strzelnicy wobec konkretnej osoby lub grupy osób jeżeli uzna, że osoby te mogą spowodować powstanie zagrożenia.
 1. Wyjmowanie broni do ćwiczenia, sprawdzania, czyszczenia i napraw dozwolone jest w wyraźnie oznakowanym miejscu zwanym „strefą bezpieczeństwa”
 1. W strefie bezpieczeństwa zakazane jest posługiwanie się amunicją lub jej imitacją
 1. Każda osoba korzystająca ze strzelnicy powinna dokonać czytelnego wpisu wymaganych danych do „Książki rejestru pobytu na strzelnicy” przed rozpoczęciem strzelania.
 1. Załadowanej broni nie można wypuszczać z rąk, jak również w takim stanie jej odkładać lub przekazywać innej osobie.
 1. Obowiązkiem strzelającego jest takie kierowanie ognia podczas strzelania, aby nie przekroczyć kątów bezpieczeństwa wyznaczonych przez prowadzącego strzelanie oraz nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy i do uszkodzeń sprzętu
 1. Każda osoba przebywająca na strzelnicy powinna w miarę potrzeby stosować ochronniki wzroku i słuchu.
 1. W przypadku strzelania do celów metalowych należy bezwzględnie stosować ochronniki oczu. Dotyczy to także osób bezpośrednio obserwujących to strzelanie.
 1. Zarządzający strzelnicą nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru ich właściciela
 1. Za dokonane zniszczenia oraz szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania obiektu strzelnicy odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik, który je spowodował
 1. Za bezpieczeństwo i porządek na terenie strzelnicy odpowiada korzystający ze strzelnicy oraz organizatorzy imprez, zawodów lub szkoleń

 

                                                                                                                                                                                                                

PLAN STRZELNICY SPORTOWO-REKREACYJNEJ FALKONA

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ STRZELNICY